Centralizacja rozliczeń VAT w JST w świetle najnowszego orzecznictwa

 

Program szkolenia

 1. Problematyka centralizacji w samorządach w świetle interpretacji i orzeczeń:

a)centralizacja jednostek i zakładów budżetowych samorządu – omówienie jednostek kwalifikujących się pod centralizację

b)przedstawienie wzorów procedur i zarządzeń wewnętrznych,

c)obowiązki informacyjne związane z centralizacją – m.in aneksowanie umów z dostawcami i nabywcami,

d)zasady odpowiedzialności karnej skarbowej za rejestry i deklaracje VAT cząstkowe, w tym zmiany od 2017 roku w ustawie o kodeksie karnym skarbowym istotne dla jednostek i gminy

e)podatkowe konsekwencje transakcji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST po dokonaniu centralizacji

f)utrata zwolnień podmiotowych przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe

 

 

 1. NOWE METODY ROZLICZEŃ VAT – Jednolity Plik Kontrolny:
  a) zasady składania deklaracji cząstkowych przez jednostki budżetowe do gminy
  b) prezentacja struktur JPK do wygenerowania w jednostce
 2. c) omówienie rodzaju dokumentacji, która powinna być zaprezentowana w strukturze JPK

 

3 Kasy rejestrujące w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych przed i po centralizacji.

 1. PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA DOT. VAT:
  a) Najem nieruchomości ( sal gimnastycznych): stawki VAT od czynszu najmu; stawki VAT od kosztów dodatkowych (np. mediów); moment deklarowania VAT należnego od czynszu najmu; bezumowny najem; nieodpłatne oddanie nieruchomości (np. użyczenie).
  b) „Odwrotne obciążenie”: towary, od których VAT płaci nabywca (zał. nr 11 do ustawy o VAT); obowiązki sprzedawcy i nabywcy tych towarów; informacja VAT-27 składana przez sprzedawcę tych towarów; co to jest „podzielona płatność” i kiedy zostanie wprowadzona?
  c) Przenoszenie kosztów.
  d) Nieodpłatne świadczenia.
 2. e) sprzedaż posiłków w jednostce budżetowej ( szkole, przedszkolu)
 3. f) refakturowanie usług- zasady powstania obowiązku podatkowego

5 Prewspółczynnik 2016 – nowe zasady odliczania podatku VAT naliczonego przez samorządy na przykładach

6 Konsekwencje rozliczeń wspólnych po centralizacji

 1. Skutki złożenia błędnej deklaracji cząstkowej
 2. Zasady przeprowadzania kontroli VAT po centralizacji
 3. Rola pracowników jednostki w procesie rozliczeń VAT
 4. Audyty wewnętrzne po centralizacji- zasady ich przeprowadzania