Ceny transakcyjne i dokumentacja podatkowa

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki

 Adresat szkolenia: kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników umiejętności samodzielnej identyfikacji podmiotów powiązanych oraz  rozpoznawania tych transakcji, w stosunku do których w danym roku powstanie obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej, nabycie umiejętności wyboru najwłaściwszej metody ustalenia ceny dla transakcji ,  zapoznanie z zagrożeniami i sankcjami związane z brakiem zawiadomienia organu podatkowego o obowiązku sporządzenia dokumentacji za dany rok oraz z brakiem samej dokumentacji, lub tez posiadaniem nieprawidłowej (nie spełniającej wymogów formalnych) dokumentacji

Program szkolenia

 

 

I dzień – Skutki i konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych

1 Sankcje karne, podatkowe i karno-skarbowe za brak dokumentacji cen transferowych

– omówienie podatków sankcyjnych wydawanych za brak dokumentacji i momentów powstania obowiązku podatkowego w przypadku podatków sankcyjnych

sankcje karnoskarbowe za niedopełnienie terminu przedłożenia dokumentacji, terminy i wysokości sankcji

– określenie sprawcy- podmiot jak i osoba zajmująca się jego sprawami gospodarczymi 

2 Identyfikacja podmiotów powiązanych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r.

 1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe), a regulacje obowiązujące przed 2015 r.
  2. Powiązania kapitałowe- różnice między powiazaniem pośrednim i bezpośrednim.
  3. Personalne i rodzinne.
  4. Powiązania pionowe i poziome.
  5.Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.
  6. Powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem

3 O czym należy pamiętać przy tworzeniu dokumentacji podatkowej– najważniejsze zagadnienia

– analiza posiadanej dokumentacji źródłowej; umowy, aneksy, akty notarialne, cenniki, kalkulacje

– pojęcie „transakcji” podlegającej udokumentowaniu, jakie transakcje realizowane są między podmiotami powiązanymi ?

– elementy obligatoryjne (formalne) dokumentacji podatkowej

– obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych za dany rok obrotowy (CIT-8)

4 Podatek VAT a ceny transferowe, czy ustawa o VAT określa zasady ustalania ceny rynkowej pomiędzy podmiotami powiązanymi?  Jakie ryzyka występują w zakresie do szacowań w podatku VAT?

5 Zasady przeprowadzania kontroli cen transferowych w jednostce, prawa i obowiązki kontrolowanego, jak się przygotować do postępowania?

– Kontrole w zakresie cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli).
-Transakcje i branże narażone na szczególne ryzyko kontroli.
-Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.
– Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych:
• sporządzenie procedur z zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (polityka cen transferowych),
• wprowadzenie zasad obiegu i gromadzenia dokumentów w zakresie cen transferowych,
• możliwość uzyskania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego,
• przygotowywanie dokumentacji przez podmioty zewnętrzne a odpowiedzialność zarządu i służb finansowo – księgowych.

6  Regulacje prawne w zakresie cen transferowych.

 1. Przepisy CIT oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.
  2. Regulacje OECD oraz regulacje prawa unijnego.
  3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  4. Komunikaty Ministerstwa Finansów – ceny transferowe priorytetem MF w zakresie kontroli podatkowych na 2016 r., przykłady transakcji obarczonych dużym ryzykiem podatkowym

7  Zmiany w CIT oraz Ordynacji podatkowej związane z zagadnieniami cen transferowych.

 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
  2. Cienka kapitalizacja.
  3. Ograniczenie zwolnienia dla wypłaty dywidend.
  4. Klauzula obejścia prawa podatkowego/ klauzula abuzywna

8 Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

 1. Nowa hierarchia metod szacowania cen.
  2. Zasady dotyczące przeprowadzania analizy porównywalności transakcji.
  3. Szczególne warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
  4. Restrukturyzacja działalności.
  5. Usługi o niskiej wartości dodanej.
  6 .Wydatki udziałowca (akcjonariusza).
  7. Eliminowanie podwójnego opodatkowania.

 

II dzień – warsztaty z opracowania dokumentacji cen transferowych

 

Przygotowanie do tworzenia dokumentacji, analiza podstaw prawnych i zmian ustawowych

1 Zmiany w zakresie dokumentacji dla podmiotów powiązanych po 1 stycznia 2017 r.

 

– nowy zakres obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej, nowe progi kwotowe dla dodatkowej dokumentacji podatkowej

– nowa definicja podmiotów powiązanych  –  zwiększenie wymaganego udziału w kapitale dla wystąpienia powiązań między podmiotami;

-wprowadzenie obowiązku przekazywania sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej;

– obowiązek posiadania analizy porównawczej dla niektórych podatników po zmianach,

– rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,

-obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,

-obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego,

-obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP , PIT-TP.

2  Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian w przepisach z ostatnich lat ( 2015-2016)

 1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).
  2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.
  3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze oraz zakładów zagranicznych.
  4. Elementy dokumentacji:
  a) obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji):
  b) zakres i treść dokumentacji,
  c) analiza funkcjonalna,
  d) strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji,
  e) sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
  • metoda ceny odprzedaży,
  • metoda rozsądnej marży koszt plus,
  • metody zysku transakcyjnego,
  • inne metody.
  f) szczegółowe zasady kalkulacji cen na przykładach,
  g) analiza porównawcza transakcji jako element dokumentacji cen transferowych – zasady i procedura tworzenia, dostępność i wiarygodność informacji,
  h) termin na sporządzenie dokumentacji,
  i) sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %),
  j) zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).
 2. Prezentacja przykładowych dokumentacji:
  a) umowy sprzedaży  / nabycia towarów i usług,
  b) transakcje dotyczące usług niematerialnych,
  c) transakcje w spółkach gminnych
  d) usługi finansowe – pożyczki
 3. e) transakcje wewnątrz grupy kapitałowej
 4. f) usługi budowlane- dokumentacja
 5. g) dokumentacja utworzenia spółki osobowej

4 Prezentacja przykładowych analiz benchmarkingowych.