KONTROLA ZARZADCZA – ANALIZA WDROZONYCH PROCEDUR

 

Program szkolenia

1         Znaczenie kontroli zarządczej w systemie zarządzania organizacją.

2         Uwarunkowania i bariery wdrażania kontroli zarządczej – na podstawie dotychczasowych doświadczeń z wdrażania kontroli w różnych organizacjach.

3         Relacje wymagań standardów kontroli zarządczej z wymaganiami innych systemów, w szczególności systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

4         Relacje pomiędzy działaniem komórki audytu wewnętrznego i audytów prowadzonych w ramach systemu zarządzania jakością.

5         Omówienie wymagań poszczególnych standardów, ze szczególnym uwzględnieniem tych standardów, które w dotychczasowej praktyce są w małym stopniu realizowane i stwarzają istotne bariery w skutecznym zarządzaniu organizacją (komunikacja wewnętrzna, delegowanie uprawnień, etyka postępowania)

6         Praktyczne aspekty opracowania strategii etycznej organizacji – na podstawie dotychczasowych doświadczeń z opracowania i stosowania w organizacjach Kodeksów Etyki.

7         Zespół koordynacyjny – uprawnienia i odpowiedzialność

8         Diagnoza organizacji z punktu widzenia spełniania wymagań poszczególnych standardów

9         Sposób przeprowadzenia diagnozy – opracowanie listy pytań dla poszczególnych standardów, opracowanie przez uczestników przykładowych pytań dla wybranych standardów

10     Specyfikacja i analiza zagrożeń w realizacji celów i zadań kontroli zarządczej – omówienie metod analizy ryzyka

11     Audyty, działania korygujące, przegląd systemu kontroli zarządczej przez kierownictwo

12     Czy dotychczasowy zakres działania komórki audytu wewnętrznego obejmuje wszystkie standardy kontroli zarządczej?