Pranie brudnych pieniędzy

Metoda szkolenia: : wykład i warsztaty na podstawie praktycznych przykładów , w tym casusów zgłaszanych przez uczestników

Adresat szkolenia: instytucje obowiązane czyli wymienione w art. 2 ust.1 ustawy o praniu pieniędzy, podmioty /przedsiębiorcy/, w szczególności przyjmujący płatności gotówkowe ; jednostki współpracujące , czyli administracja rządowa i samorządowa.

Cel szkolenia: przygotowanie podmiotów / przedsiębiorców/ do stosowania ustawy i wdrożenia obowiązkowej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ; weryfikacja i kontrola stosowania ustawy.

Zakładane efekty: wdrożenie procedury oraz nabycie umiejętności stosowania w praktyce postanowień ustawy , w tym umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych.


 

Program szkolenia

1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu.

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).

4. Obowiązki instytucji obowiązanych w obliczu istniejących przepisów:

• Obowiązki rejestracyjne:

– obowiązek rejestracji transakcji „ponadprogowych” oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,

– obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,

– obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

– obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

• Obowiązki analityczne:

– obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta,

• Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:

– obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,

– obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,

– obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,

– obowiązek bieżącego monitorowania „stosunków gospodarczych” z klientem,

• Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z „osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne” (PEP).

5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

• zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,

• zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:

• ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka,

• analiza oceny ryzyka,

• środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

• kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka,

8. Projekt nowych ram AML/CFT w UE, czyli założenia IV Dyrektywy:

• cele IV Dyrektywy AML,

• nowy krąg „instytucji obowiązanych”,

• zmiany w regułach risk based approach,

• zmiany w zakresie dokumentowania i aktualizacji analiz bazujących na RBA,

• zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) w tym ograniczenie wyjątków od stosowania CDD,

• skodyfikowanie w załącznikach do IV Dyrektywy czynników niższego i wyższego ryzyka generowanego przez klienta,

• zmiany w postrzeganiu „beneficjenta rzeczywistego” (zwłaszcza osób prawnych) i obowiązek posiadania wiedzy o beneficjencie rzeczywistym przez samego klienta,

• zmiany dotyczące instytucji PEP’a (krajowego, zagranicznego lub międzynarodowego),

• ułatwienia w obiegu informacji związanej z AML w ramach grup kapitałowych,

• zmiany w systemie sankcji za naruszanie reguł AML, nowy katalog sankcji.

9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków/


 

Osoba prowadząca szkolenie: Tomasz Gzela (prawnik , absolwent studiów podyplomowych z ekonomii , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, praktyk skarbowości , wykładowca akademicki)

Cena za szkolenie: 200 zł netto/ os.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia dla indywidualnej grupy od min. 2 osób .