Rozliczenia VAT po centralizacji w szkołach i przedszkolach z omówieniem Jednolitego Pliku Kontrolnego

 

 

Program szkolenia

 1. SPECYFIKA VAT W SZKOLE/PRZEDSZKOLU PO CENTRALIZACJI:
  a) Działalność publiczna – niepodlegająca VAT.
  b) Działalność gospodarcza (zawarte umowy) – objęta stawką VAT lub zwolnieniem od VAT.
  c) Działalność publiczna łączona z działalnością gospodarczą – skutki dla VAT.
  d) Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami –specustawa o centralizacji omówienie najważniejszych zagadnień

.
2. OBOWIĄZKOWA CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT:
a) Data ostatecznej centralizacji VAT w gminach – 1.01.2017 r.
b) Wdrażanie centralizacji VAT w szkole/przedszkolu: wydawanie zarządzeń; zmiana umów i faktur; inne.
c) omówienie czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych oraz zwolnionych w szkołach i przedszkolach na przykładach
e)Kasy rejestrujące po centralizacji: rodzaje czynności zwolnionych od ich stosowania.
f) Instrukcje wypełniania cząstkowych deklaracji VAT-7 przez: szkoły i przedszkola publiczne,
g) Zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika struktury sprzedaży na przykładach

3. NOWE METODY ROZLICZEŃ VAT – Jednolity Plik Kontrolny:
a) zasady składania deklaracji cząstkowych przez szkoły i przedszkola do gminy
b) prezentacja struktur JPK do wygenerowania w jednostce : szkole/przedszkolu                                                                c) omówienie rodzaju dokumentacji, która powinna być zaprezentowana w strukturze JPK                                              d) terminy wdrożenia JPK w jednostce

 1. PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA DOT. VAT:
  a) Najem nieruchomości ( sal gimnastycznych): stawki VAT od czynszu najmu; stawki VAT od kosztów dodatkowych (np. mediów); moment deklarowania VAT należnego od czynszu najmu; bezumowny najem; nieodpłatne oddanie nieruchomości (np. użyczenie).
  b) „Odwrotne obciążenie”: towary, od których VAT płaci nabywca (zał. nr 11 do ustawy o VAT); obowiązki sprzedawcy i nabywcy tych towarów; informacja VAT-27 składana przez sprzedawcę tych towarów; co to jest „podzielona płatność” i kiedy zostanie wprowadzona?
  c) Przenoszenie kosztów.
  d) Nieodpłatne świadczenia.                                                                                                                                                    e) sprzedaż posiłków w szkole/przedszkolu                                                                                                       f) refakturowanie usług- zasady powstania obowiązku podatkowego

5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SKARBOWEJ W JEDNOSTCE: SZKOLE/PRZEDSZKOLU W ZAKRESIE ROZLICZEN VAT

 1. Skutki złożenia błędnej deklaracji cząstkowej
 2. Zasady przeprowadzania kontroli VAT po centralizacji
 3. Rola pracowników jednostki w procesie rozliczeń VAT
 4. Audyty wewnętrzne po centralizacji- zasady ich przeprowadzania