Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne- Rozliczenia podatkowe w 2016 roku na przykładach


Program szkolenia

 1. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa
  a) Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej
  b) Działalność prowadzona poza terenem strefy np. magazyn, biuro handlowe a obowiązek wyodrębnienia działalności pozastrefowej
  c) Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych , jakie zmiany w zakresie cen transferowych przewiduje ustawa od 2017 roku?
  d) Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych
  2. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE
  a) Zasady obliczania wysokości zwolnienia
  b) Co jest kosztem kwalifikowanym na przykładach
  c) Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
  d) Wysokość kosztów kwalifikowanych – czynniki pływające na wielkość przysługującej podatnikowi pomocy publicznej.
  e) Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji
  f) Minimalna oraz maksymalna wielkość nakładów inwestycyjnych
  g) Koszty poniesione czy zarachowane – zasada memoriałowa a zasada podatkowa                                                  h) Leasing finansowy czy operacyjny różnice w ujęciu podatkowym
  Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu
  a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
  b) przychody finansowe – lokaty, w tym overnight, obligacje, pożyczki, odsetki z rachunku bieżącego, cash poolingu, różnic kursowych, nieterminowych płatności należności
  c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne
  4. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej
  a) priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów
  b) podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności – alokacja kosztów proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a updop
  5. Określenie dochodu z działalności zwolnionej
  a) Zakres działalności generującej dochód zwolniony
  b) Dochód zwolniony w przypadku objęcia istniejącego zakładu granicami strefy
  c) Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą
  d) Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego
  6.Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)
  a) Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej b) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
  c) Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
  d) Zaliczki na podatek dochodowy
  e) Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O
  Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
  a) Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
  b) Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
  c) Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
  d) Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy
  8. Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania
  a) Zasady obliczania wielkości przedsiębiorstwa
  b) przywileje MŚP

9 Jednolity plik kontrolny w SSE- jak mają przebiegać kontrole od 2016 roku?
10 Konsultacje z trenerem