Warsztaty podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

 

Program szkolenia

I dzień

Podatek VAT – rozliczenia według nowych zasad przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego

 1 Jednolity Plik Kontrolny jako element kontroli podatkowej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

-Terminy przekazania JPK po otrzymaniu wezwania od U.S.

-Uzgodnienie pliku JPK, walidacja danych w tym odnośnie poprawności danych, autentyczności ksiąg, umocowania do podpisywania ksiąg

-Analiza struktur na przykładzie programu księgowego : Ewidencja VAT,  Faktura VAT.

-Sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK.

2 Wprowadzenie od lipca 2016 roku  klauzuli obejścia prawa podatkowego , kiedy sposób działania podatnika w zakresie podatku VAT może zostać uznany za naruszający klauzule? Przykłady transakcji w branży, które mogą podlegać pod nowy typ postępowań podatkowych

3  Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży wodociągowej, kanalizacyjnej i komunalnej w 2016 r.:
a) kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
b) przekazanie / przejęcie infrastruktury technicznej a VAT,
c) budowa i dostarczanie przyłączy a stawka podatkowa – jakie są najnowsze interpretacje i orzeczenia ?,
d) opodatkowanie usług związanych z budownictwem mieszkaniowym, keidy stawka 8% jest zasadna
e) problemy związane z rozliczaniem faktur prognozowych:
• terminy wystawiania faktur prognozowych,
• prawidłowe określanie daty sprzedaży na fakturach prognozowych,
• faktura prognozowa a moment powstania obowiązku podatkowego,
• korygowanie faktur prognozowych.
f) świadczenia kompleksowe w VAT:
• dostawa towaru z towarzyszącą mu usługą montażu,
• faktura dokumentująca świadczenie kompleksowe – zasady wystawiania,
• koszty dodatkowe transakcji a podstawa opodatkowania (koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia itp.),
• czy usługa najmu oraz odsprzedaż (refakturowanie) mediów są odrębnymi świadczeniami?
g) korekty faktur z uwzględnieniem struktur JPK
• korekta faktury a korekta deklaracji,
• korekty in plus i in minus,
• korekty dokonywane na bieżąca oraz korekty wsteczne,
• zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej).
h) zasady opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz budynków i budowli przez przedsiębiorstwa z branży WOD-KAN

 1. Zasady określania podstawy opodatkowania przy aportach wnoszonych do spółki , jak określić VAT do zapłaty, kto jest podatnikiem?
 2. Wpływ JPK na szacowanie transakcji przez organy podatkowe w przypadku zaniżenia podstawy opodatkowania w VAT w transakcji z podmiotem powiązanym .

4 Wprowadzenie nowych narzędzi uszczelniania systemu podatkowego- zmiany w zakresie odsetek od zobowiązań podatkowych,  nowy typ pełnomocnictwa , zmiany w limitach transakcji gotówkowych

II dzień

Ceny transferowe w transakcjach realizowanych w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych z uwzględnieniem zmian od 2017 roku

 1. 1. Spółki z udziałem Skarbu Państwa / udziałem gminnym a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
  a) obowiązek sporządzenia dokumentacji dla spółek z branży wod-kan i usług komunalnych,
  b) wyłączenia z obowiązku dokumentacyjnego,
  c) zakres dokumentacji,
  d) orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentacji cen transferowych w branży wod-kan i usług komunalnych.
 2. Identyfikacja podmiotów powiązanych
  a) rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe),
  b) wskazanie typu powiązań,
  c) omówienie limitów obowiązujących w ustawie do końca 2016 roku oraz zmienionych od 2017 roku
 3. Dokumentacja cen transferowych w branży WOD-KAN.:
  a) zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania),
  b) objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze,
  c) zakres i treść dokumentacji na przykładach spółek gminnych,
  d) analiza funkcjonalna a analiza porównawcza ,
  e) strategia gospodarcza i jej wpływ na transakcje,
  f) sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
  • metoda ceny odprzedaży,
  • metoda rozsądnej marży koszt plus,
  • metody zysku transakcyjnego,
  g) sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka sankcyjna, jak się przed nią uchronić?).
 4. Zmiany w cenach transferowych 2017 r.:
  a) skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów,
  b) zakres zmian od 2016 r. i 2017 r.:
  • zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
  • zwiększenie limitów obrotów (przychodów lub kosztów) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
  • obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
  • nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
  c) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
  d) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
  e) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
  f) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
  g) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
  h) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego,
  h) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP będzie składane jako załącznik do zeznania podatkowego.

5 Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS),

6 Kontrole w zakresie cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli).

III dzień

Podatek dochodowy od osób prawnych w branży WOD-KAN z uwzględnieniem tematyki środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 1. 1. Zmiany ustaw podatkowych w  2016 r. i w 2017 roku a rozliczanie podatku CIT w branży wod – kan i usług komunalnych:
  a) nowe zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych, powrót korekty kosztów od 2017 roku w zakresie zmniejszenia limitów transakcji gotówkowych, co z kompensatami?
  b) korekty faktur sprzedaży, kiedy ujmować do wyliczeń podatku dochodowego?
  c) ulga na innowacje dla branży WOD-KAN, czy to rozwiązanie będzie wykorzystywane przez branżę ?
 2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży wodociągowo – kanalizacyjnej i usług komunalnych:
  a) przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – zasady rozpoznawania przychodów,
  b) przychody z tytułu świadczenia usług charakterystycznych dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej i usług komunalnych:
  • przychody z tytułu świadczenia usług dostarczania i uzdatniania wody,
  • przychody z tytułu świadczenia usług odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • przychody z tytułu świadczenia usług zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
  c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
  d) przychody z tytułu nielegalnego poboru mediów,
  e) dotacje i subwencje a przychody podatkowe,
  f) zaliczki, przedpłaty (w tym na prognozowane zużycie) a przychody podatkowe,
  g) rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
  h) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych:
  • zasady dotyczące ustalania wysokości przychodu,
  • przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów,
  • nieodpłatne otrzymanie i używanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (sieci, przyłącza),
  • rozbudowa sieci przez dewelopera,
  • nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
 3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży wodociągowo – kanalizacyjnej i usług komunalnych:
  a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
  b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu (w tym refakturowanie mediów),
  c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
  d) korygowanie kosztów.
 4. e) koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z wycinką drzew, budową lub remontem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej oraz koszty prac odtworzeniowych,
  f) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych usług oraz opóźnienia w ich realizacji),
  h) wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).
 5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, prezenty, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach) na przykładzie branży wodociągowo – kanalizacyjnej i usług komunalnych – omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.
 6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w branży wodociągowo – kanalizacyjnej i usług komunalnych:
  a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, budynki wybudowane na cudzym gruncie, inwestycje w obcych środkach trwałych – kwalifikacja,
  b) zasady ustalania wartości początkowej oraz przyjmowania do używania, ewidencja środków trwałych,
  c) remont a ulepszenie oraz odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
  d) dotacje i rabaty na środki trwałe a odpisy amortyzacyjne po zmianach od 2016 roku,
  e) straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów,
  f) inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

IV dzień

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczeń z pracownikami jak i kontrahentami oraz analiza opodatkowania podatkiem PCC

1 Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie PIT na przykładzie branży wodociągowo – kanalizacyjnej i usług komunalnych

a)wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne i jubileuszowe,

 1. b) ubezpieczenia dodatkowe, nagrody,

c)świadczenia z ZFŚS i BHP, podróże służbowe

d)służbowe telefony komórkowe – wykorzystanie do celów prywatnych, przekazanie / sprzedaż używanego telefonu pracownikowi.

e)finansowanie edukacji pracowników (studia, studia podyplomowe, kursy itp.).

f)skutki w PIT wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika lub członka zarządu

2 Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie PIT

a)konsumpcja,

b)prezenty, sponsoring,

c)organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach

3 Dotacje na budowę przyłączy a PIT-8C

4 Zapłata zaległych składek ZUS przez pracodawcę- analiza wystąpienia nieodpłatnego świadczenia dla pracownika/ byłego pracownika

5 Przeniesienie własności urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego na przedsiębiorstwo wod. – kan. lub gminę – sprawdzenie pod kątem opodatkowania PCC

6 Zaciągnięta pożyczka z funduszy a podatek PCC, sprawdzenie dokumentacji

7 Dopłaty do kapitałów przez udziałowców , podwyższenie kapitału zakładowego w formie wkładu pieniężnego i aportu a PCC, sprawdzenie transakcji na kapitałach w trakcie roku