Wybrane zagadnienia praktyczne z kodeksu postępowania administracyjnego

 

Program szkolenia

 1. Zastosowanie kodeksu podstępowania administracyjnego
  Pojęcie sprawy administracyjnej.
  Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
  Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
  Pojęcie „interesu” w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
  Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
  Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
  Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.

  2. Zagadnienia ogólne postępowania.
  Strona postępowania administracyjnego.
  Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
  Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
  Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
  Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
  Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
  „Elektronizacja” postępowania i konsekwencje nowelizacji.
  Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
  Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.

  3. Postępowanie przed organem I instancji.
  Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
  Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
  Braki istotne i nieistotne pism.
  Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
  Postanowienia.
  Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
  Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
  Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
  Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
  Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne.
  Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.

  4. Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
  Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
  Podpis i parafka w postępowaniu administracyjnym.
  Uprawnienia strony i organu względem akt sprawy.
  Wgląd w akta sprawy – charakter czynności.
  Czynności organu w ramach udostępniania akt sprawy.
  Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
  Uprawnienia stron i innych podmiotów.
  Opłaty za sporządzanie odpisów.
  Udostępnianie akt sprawy a ustawy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej.
  Metryka sprawy – praktyczne aspekty prowadzenia metryki.

  5. Postępowanie odwoławcze.
  Czynności organu I instancji,  czynności organu II instancji.
  Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
  Decyzje formalne i merytoryczne.
  Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
  Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

  6. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
  Konsekwencje uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności decyzji.
  Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
  Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
  Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.

  7. Postępowania odrębne uregulowane w kpa.
  Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne w stosunku do postępowania ogólnego.
  Wydawanie zaświadczeń – uproszczony charakter postępowania.
  Skargi i wnioski po nowelizacji. Problemy praktyczne w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach.

  8. Planowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.